Asociacio de Radioafeccionats del Solsones

ENLLAÇOS

Ràdio clubs: Unió de Radioafeccionats d'Espanya: Pàgines personals de radioafeccionats: Climatologia:

En plena comunicaciˇ...
Associació de Radioafeccionats del Solsonès (ARS) - Casal de Cultura, 10 - 25280 Solsona
Direcció General de Telecomunicacions com a Associació de Ràdioafeccionats núm. 158
Registre d'associacions de la Generalitat núm. 860
Indicatiu de l'associació: EA3USR